Úřad

Úřad

Finance, rozpočty a poplatky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Obsah accordion

Samospráva a informace o GDPR

Finanční odbor
Kulturní odbor – Radka Machková
Kontrolní odbor

Poučení o právech občanů obce při zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme na webových stránkách:

  Naše www stránky můžete navštěvovat a používat bez toho, abyste nám sdělovali jakékoliv osobní údaje. Osobní údaje shromažďujeme jenom v případě, že nám je sami dobrovolně poskytnete. Údaje, které zpracováváme, budou použity výhradně za účelem, pro který jste dali souhlas, pokud platná legislativa neumožňuje jinak. Budeme uchovávat Vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby bylo dosaženo účelu služby, kterou jste si vyžádali, nebo účelu, ke kterému jste dali svůj souhlas, není-li platnou legislativou umožněno jinak.

   Obec Senice (dále jen “správce”) zpracovává osobní údaje občanů obce (dále jen “subjekt údajů”), těmito osobními údaji jsou například jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště a další. Tyto osobní údaje správce zpracovává na základě zákonných povinností, na základě oprávněného zájmu správce či jiné osoby a na základě souhlasu subjektu údajů. Podrobný výčet všech zpracovávaných osobních údajů je uveden v dokumentech “záznamy o zpracování osobních údajů”, který vypracoval správce v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů.

  V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů má subjekt údajů tato práva

 • požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům;
 • požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;
 • podat stížnost u dozorového úřadu;
 • získat od Správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány;
 • znát následující informace: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • poskytnutí kopie jeho osobních údajů zpracovávaných Správcem (Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů);
 • právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají,
 • s přihlédnutím k účelům zpracování má právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 • právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) jeho osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje;
 • právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování jeho osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

   V případě jakýchkoliv dotazů má subjekt právo se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který je jmenovaný správcem.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Petra Králová
Email: pkralova@toppriority.cz
Telefon: 604554080

 

Dozorový úřad: 

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

https://www.uoou.cz/

Poskytování informací ze zákona

Obec Senice, Obecní úřad Senice

Obec Senice je založena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Samospráva:

Zastupitelstvo – 5 členů

Státní správa:

Václav Novák – starosta
Ing.Eva Nechvílová – místostarosta

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Senice
Hlavní 25
29001 Senice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Senice
Senice 25
290 01 Senice

4.3. Úřední hodiny

Úřední hodiny jsou každou středu od 17.00 do 19.00 hod.
V tuto dobu jsou na obecním úřadu přítomni, mimo administrativní pracovnice, starosta nebo místostarostka.
Pokud občané potřebují vyřídit nějakou drobnost nebo potřebují zanechat nějaké dokumenty na obecním úřadě, mohou tak učinit prakticky každý den, protože administrativní pracovnice tam dopoledne bývá. Je ovšem lepší si to nejdříve ověřit telefonicky.

4.4. Telefonní čísla

Telefon na OU – +420 325 652 042
Mobil starosta – +420 602 225 255

4.5. Adresa internetové stránky

Oficiální: www.senice.cz
Informace: infosenice@gmail.com – Mailová adresa pro všeobecé informace a info rozesílané občanům na základě souhlasu s informacemi obecního úřadu. Také pro příjem různých nabídek nebo větších, většinou grafických dokmentů.

4.6. Adresa podatelny

Obecní úřad Senice
Hlavní 25
Senice 29001

4.7. Elektronická sdresa podatelny

E-podatelna: obec@senice.cz
pravidla elektronické podatelny – doplnit

4.8. Datová schránka

ID ISDS: xh2ajin

Číslo účtu: 36525191
Kód banky: 0100
KB a.s., Nymburk

IČO: 00876038
Kód obce: 537799

DIČ: obec není plátcem DPH

8.1. Seznamy hl. dokumentů

 Územní plán obce – doplnit

Vydané obecně závazné vyhlášky

Odkaz na výpis vyhlášek a řádů obce

Uvedené dokumenty k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu Senice

8.2. Rozpočet

 • Rozpočet na rok 2021 – zobrazit
 • Rozpočet na rok 2020 – zobrazit
 • Rozpočet na rok 2019 – zobrazit
 • Rozpočet na rok 2018 – zobrazit
 • Rozpočet na rok 2017 – zobrazit
 • Rozpočet na rok 2016 – zobrazit
 • Rozpočet na rok 2015 – zobrazit
 • Rozpočet na rok 2014 – zobrazit

příslušná rozpočtová opatření daného kalendářního roku naleznete v sekci ROZPOČET OBCE – zobrazit

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Podání lze učinit všemi způsoby, které předpokládá správní řád či jiné předpisy vztahující se k příslušnému typu podání. Zejména je lze učinit v listinné formě, elektronicky podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky.

Kontakty pro příjem podání

Poštovní adresa
Podatelna
Datová schránka
Elektronickou adresou podatelny

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Sbírka zákonů
doplnit

11.2. Vydané právní předpisy

doplnit

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

doplnit

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Rozhodnutí nebylo dosud vydáno

13.1 Vzory licenčních smluv

Nejsou využívány

13.2 Výhradní licence

Nejsou využívány

Podatelna, e-podatelna, formulář

Formulář pro podání na OÚ Senice


OÚ SENICE
Hlavní 25
Senice 290 01

Úřední deska

Úřední deska stará zatím ještě na půvoodním webu

https://www.senice.cz/uredni-deska/

Nové informace již na úřední desce nového webu